גדרי שמחת יו"ט

שמחת יו"ט משנה. תלמוד בבלי מסכת פסחים דף סה עמוד ב משנה. אלו דברים בפסח דוחין את השבת: שחיטתו, וזריקת דמו, ומיחוי קרביו, והקטרת חלביו. אבל צלייתו והדחת קרביו - אינן דוחין את השבת. הרכבתו והבאתו מחוץ לתחום, וחתיכת יבלתו - אין דוחין את השבת. רבי אליעזר אומר: דוחין. אמר רבי אליעזר: והלא דין הוא: … להמשיך לקרוא גדרי שמחת יו"ט