עץ חיים חלק ט – הקו והעולמות

הקו הוא דק מאוד- בכדי שיהיה נמשך אור לנאצלים במידה וקצבה לקבל מה שראוי להם בתור נאצלים ולא בתור מאצילים.וכל העולמות כלולים בזה החלל.וכל העולמות- גם להם עשר ספירות וכן לכל ספירה עשר ספירות[1] בצורת עיגולים זה בתוך זה כעין גלדי הבצל[2]. [1]שאלה: בס' 24 כתב "ובכל ספירה עשר ספירות פרטיות וכך כל ספירה מתפרטת … להמשיך לקרוא עץ חיים חלק ט – הקו והעולמות

עץ חיים חלק ח – הארה דרך הקו או מסביב?

הארת הנאצלים היא דרך הקו בלבד[1]. ואם היה נמשך אליהם אור א"ס מכל צדדיהם היו מתכללים בא"ס[2]. [1] שאלה: אם הבדלי המדרגות בין גלגל לגלגל נקבע רק ע"פ האור שהקו משפיע אז מה גורם להבדלים? תשובה: הקו משפיע יותר- במקום שיותר קרוב לאין סוף (ראה ס' 27 ושם כתב שזו סיבה שניה, ומשמע במפורש שיש … להמשיך לקרוא עץ חיים חלק ח – הארה דרך הקו או מסביב?

עץ חיים חלק ז – הקו והעיגולים

הקו: למעלה- נוגע בא"ס, למטה בסיומו- לא נוגע בא"ס.[1] (ודרך[2] קו זה נתפשט אור אין סוף למטה).בתוך החלל הזה שאמרנו נמצאים כל העולמות כולם.[3]זה הקו כעין צינור דק[4] שבו נתפשט ונמשך[5] מימי האור העליון של הא"ס אל העולמות שתוך החלל ההוא[6].[והנה כאשר צמצם עצמו אז דרך צד אחד מן החלל העגול הזה המשיך אור דרך … להמשיך לקרוא עץ חיים חלק ז – הקו והעיגולים

עץ חיים חלק ו – הקו הישר

ואז המשיך[1] מהא"ס קו ישר מן האור העגול שלו[2] מלמעלה למטה[3] ומשתלשל[4] ויורד תוך החלל. [1] שאלה: והרי יכול היה בזמן הצמצום להשאיר את הקו ולא לסלקו כשאר האור, ולמה סילקו ואח"כ החזירו? תשובה: על זה עונה הכרם שלמה בהעירו למה היה צריך לומר "ואז המשיך" אלא משמע שרצה לאפוקי המחשבה ש'השאיר' שם את אור … להמשיך לקרוא עץ חיים חלק ו – הקו הישר

עץ חיים חלק ד – הנקודה האמצעית והחלל הריק

ונתרחק אל צדדי סביבות[1] הנק' האמצעית ואז נשאר מקום פנוי ואויר[2] חלל ריקני מנק' האמצעית[3]. [1] שאלה: 'צדדי' ו'סביבות', למה נצרכו שניהם? אולי היה אפשר לומר רק 'נתרחק אל צדדי הנק'..' או רק 'נתרחק אל סביבות הנק'..'? תשובה: נ"ל שהכפל נצרך להבין שאין 'מגע ישיר' של האור עם גבולות החלל בגלל החשש שכתוב בס' 10 … להמשיך לקרוא עץ חיים חלק ד – הנקודה האמצעית והחלל הריק

עץ חיים חלק ג – צמצם עצמו הא"ס בנק' האמצעית

ענף ב' כאשר עלה ברצונו הפשוט[1] לברא את העולמות ולהאציל את הנאצלים[2]  צמצם[3][4] את עצמו[5] הא"ס ב[6]נק' אמצעית[7] אשר בו באמצע אורו ממש[8]. [1] שאלה: רצונו הפשוט קאי על הא"ס בעצמותו, והרי אנו אמרנו שכל צורך ההוצאה מהכח אל הפועל הוא מאור אין סוף ולמטה, ז"א רק מהגילוי, ואיך כתב פה שברצון הפשוט עצמו הייתה … להמשיך לקרוא עץ חיים חלק ג – צמצם עצמו הא"ס בנק' האמצעית

עץ חיים חלק ב – זמן בריאת העולם

העולם נברא דווקא בזמן שנברא משום שהשתלשל מעולמות שלפניו וזמן בריאתו הוא זמן סיום ההשתלשלות עד אליו.[1] [1] שאלה: א. ולמה תחילת ההשתלשלות הייתה בזמן שהייתה? ב. והאם שייך לומר על זמן בריאת העולמות 'זמן'? שהרי גם הזמן נברא. תשובה: א. מובן לנו עתה, (אחר מה שנתבאר כבר בהערה 1) שכל שאלתנו היא על בריאת … להמשיך לקרוא עץ חיים חלק ב – זמן בריאת העולם

עץ חיים חלק א – בתכלית הבריאה כדי להוציא לפועל מידותיו וליקרא שלם

 עץ חיים- שער א' - סיכום הערות ושו"ת ענף א' בתכלית הבריאה כדי להוציא לפועל מידותיו[1] וליקרא[2] שלם[3]. [1] שאלה: הרי מי קבע את מציאות המידות ושמותם? וכן מי קבע חק זה שהשלמות באה ע"י הוצאה מהכוח אל הפועל של המידות? וכן מי קבע שיש מערכת של כוח ופועל? הכל הקב"ה. ולא היה מוכרך לזה … להמשיך לקרוא עץ חיים חלק א – בתכלית הבריאה כדי להוציא לפועל מידותיו וליקרא שלם