גדרי שמחת יו"ט

שמחת יו"ט משנה. תלמוד בבלי מסכת פסחים דף סה עמוד ב משנה. אלו דברים בפסח דוחין את השבת: שחיטתו, וזריקת דמו, ומיחוי קרביו, והקטרת חלביו. אבל צלייתו והדחת קרביו - אינן דוחין את השבת. הרכבתו והבאתו מחוץ לתחום, וחתיכת יבלתו - אין דוחין את השבת. רבי אליעזר אומר: דוחין. אמר רבי אליעזר: והלא דין הוא: … להמשיך לקרוא גדרי שמחת יו"ט

פורים שחל בשבת – האם יש דבר כזה פורים משולש?

פורים שחל בשבת הערת הקדמה: במאמר קצר זה הבאנו את עיקרי הסוגיה, וסללנו דרך לפסיקת ההלכה ע"י דברי התלמודים בעיקר. לסקירת דעות הראשונים והאחרונים בסוגיה ראה בסיכום של מכון הלכה ברורה ובירור הלכה על מסכת מגילה דף ד: ציון ה. מבוא כשפורים חל בשבת מקדימים את קריאת המגילה ליום שישי, וכך נאמר במשנה (מגילה א … להמשיך לקרוא פורים שחל בשבת – האם יש דבר כזה פורים משולש?

כפילת חצאי הפסוק "אנא ה' הושיעה נא…" ודין חציית פסוקים בכלל

כפילת חצאי הפסוק "אנא ה' הושיעה נא..." ודין חציית פסוקים בכלל המנהג הנפוץ וקושיה עליו המנהג הנפוץ כבר מימי הראשונים[1] הוא שהש"צ אומר "אנא ה' הושיעה נא", והציבור חוזרים אחריו. ושוב כופל הש"צ את חצי פסוק זה והציבור חוזרים אחריו. לאחר מכן הש"צ אומר את חלקו השני של הפסוק: "אנא ה' הצליחה נא" והציבור חוזרים … להמשיך לקרוא כפילת חצאי הפסוק "אנא ה' הושיעה נא…" ודין חציית פסוקים בכלל

התנאים לברכת הטוב והמטיב על יין

התנאים לברכת הטוב והמטיב על יין דברי התלמודים הלכה למעשה: נושאים: מהי ההטבה עליה אנו מברכים?האם צריך דווקא חבורה או שמספיק שתיה בזוג?האם צריך שהיין השני יהיה טוב מהראשון? תלמוד בבלי מסכת ברכות דף נט עמוד ב "תא שמע: שינוי יין אינו צריך לברך... ואמר רבי יוסף בר אבא אמר רבי יוחנן: אף על פי … להמשיך לקרוא התנאים לברכת הטוב והמטיב על יין

בורר- קריאת הסוגיה לפי שיטות ר"ח רש"י תוס'

קריאות הגמרא אליבא דהלכתא: תנו רבנן: היו לפניו מיני אוכלין - בורר ואוכל, בורר ומניח. ולא יברור, ואם בירר - חייב חטאת. מאי קאמר? אמר עולא: הכי קאמר: בורר ואוכל - לבו ביום, ובורר ומניח - לבו ביום; ולמחר לא יברור, ואם בירר - חייב חטאת. מתקיף לה רב חסדא: וכי מותר לאפות לבו ביום? … להמשיך לקרוא בורר- קריאת הסוגיה לפי שיטות ר"ח רש"י תוס'

ברכות ח- תשמיש עם בגדים, מעלה או גריעות?

חציצה בתשמיש - חסידות או גריעותא? בגמרא מובא: "אמר רבן גמליאל: בשלשה דברים אוהב אני את הפרסיים: ... וצנועין בדבר אחר..." ופרש"י: "דבר אחר- תשמיש". משמע שצניעותם של הפרסיים בתשמיש המיטה היא חיובית, ובמה צניעותם הייתה מיוחדת? מה היה מנהגם שנקרא 'צנוע'? את התשובה להנ"ל אנו מוצאים בכתובות (מח.):  "תני רב יוסף: שארה - זו … להמשיך לקרוא ברכות ח- תשמיש עם בגדים, מעלה או גריעות?

ברכות ו- איזוהי דרך ישרה בניחום אבלים?

איזו היא דרך ישרה בניחום אבלים? הגמרא מביאה שעיקר השכר שמקבלים על ניחום אבלים בא על השתיקה "אגרא דבי טמיא- שתיקותא" באמת מובן הדבר, שאין מילים לאדם שיוכל להכיל כאב כזה ולהביע כאבו וכל מילה יכולה רק לצמצם את גודל האובדן וזה לא רחוק ממה שאמרו (ז.,ז:) "אין מרצים לו לאדם בשעת כעסו" וכעין מה … להמשיך לקרוא ברכות ו- איזוהי דרך ישרה בניחום אבלים?

ברכות ו- האם מותר לומר על גאוותן שקבע מקום לתפילתו בהספדו שהיה עניו?

האם מותר לומר על גאוותן שקבע מקום לתפילתו בהספדו שהיה עניו? בגמרא כתוב: "אמר רבי חלבו אמר רב הונא: כל הקובע מקום לתפלתו - אלהי אברהם בעזרו. וכשמת - אומרים לו: אי עניו, אי חסיד..."   ויש לשאול- אם האדם שמת היה גאוותן ולא חסיד- האם מותר לומר עליו 'אי עניו אי חסיד'? שהרי מצינו … להמשיך לקרוא ברכות ו- האם מותר לומר על גאוותן שקבע מקום לתפילתו בהספדו שהיה עניו?

ברכות ה- האם יש לאסור ציורי ופיתוחי חיות בבית הכנסת ?

האם יש לאסור ציורי ופיתוחי חיות בבית הכנסת משום ע"ז או היסח הדעת? הגמרא מלמדת אותנו שיש לאדם להתפלל מול הקיר ושלא יהיה חוצץ בינו לבין הקיר, והפוסקים פרשו שהוא מדין היסח הדעת ודנו בהרחבה בכל סעיפי היסח הדעת ואחד מהם הוא ציורים ופיתוחי חיות על קירות ביה"כ וארון הקודש והבאתי שתי מקורות שמגלים לנו … להמשיך לקרוא ברכות ה- האם יש לאסור ציורי ופיתוחי חיות בבית הכנסת ?

ברכות ג- האם מותר ללכת לבתי קברות או קברי צדיקים ולהתפלל שם?

האם מותר ללכת לבתי קברות או קברי צדיקים ולהתפלל שם? "ואמר רבי זריקא אמר רבי אמי אמר רבי יהושע בן לוי: אין אומרין בפני המת אלא דבריו של מת. אמר רבי אבא בר כהנא: לא אמרן אלא בדברי תורה, אבל מילי דעלמא לית לן בה. ואיכא דאמרי, אמר רבי אבא בר כהנא: לא אמרן אלא … להמשיך לקרוא ברכות ג- האם מותר ללכת לבתי קברות או קברי צדיקים ולהתפלל שם?